WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

Asystent osoby niepełnosprawnej 1 rok

NOWOŚĆ

Zapraszamy od września 2021r.na ten kierunek trwa 1 rok i prowadzony w  formie zaocznej  

Osoby posiadające wykształcenie asystenta  osoby niepełnosprawnej są i będą poszukiwane na rynku pracy, co związane jest z tendencją aktywizacji osób starszych, niepełnosprawnych w środowisku domowym, tworzeniem klubów lub środowiskowych domów seniora, rotacją pracowników w tym segmencie, wymaganiami kadrowymi, programami opiekuńczymi dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub intelektualnie. Dodatkowo zawód ten występuje w pozycji zapotrzebowania umiarkowanego dla woj. zachodniopomorskiego.    

Słuchacz uczący się tego zawodu będzie potrafił :

 • organizować opiekę oraz wsparcie społeczne dla podopiecznego
 • sprawować opiekę nad osobą niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej,
 • pomagać osobie podopiecznej do prowadzenia gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem,dokonywania zakupów,sporządzania posiłków,utrzymania porzadku w domu oraz tworzenia najlepszych możliwych warunków życia,
 • motywowanie osoby podopiecznej do samodzielnosci oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej  

Wykaz nauczanych przedmiotów:  

przedmioty teoretyczne zawodowe :

bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy psychologii ,elementy pracy socjalnej ,planowanie i organizowanie

wsparcia osobie niepełnosprawnej,język angielski zawodowy

przedmioty praktyczne zawodowe :

pracownia komunikacji alternatywnej i wspomagającej, wspieranie i pielęgnowanie osoby z niepełnosprawnością

trening umiejętności i kompetencji społecznych, aktywizacja osób z niepełnosprawnościami

 opis zawodu  

Głównym zadaniem zawodowym asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia osoby z niepełnosprawnością. Asystent osoby niepełnosprawnej wspomaga w wykonywaniu czynności dnia codziennego, motywuje do samodzielności, uczestniczy w tworzeniu warunków do samodzielnej rehabilitacji. Działania te związane są z obszarem życia osobistego, rodzinnego, nauki, pracy, wypoczynku, rehabilitacji, korzystania z różnorodnych świadczeń i aktywności. Należy podkreślić, że to osoba z niepełnosprawnością sama kształtuje zakres i poziom oczekiwanych usług asystenta, dopasowując je do swoich indywidualnych potrzeb, zależnych od poziomu i rodzaju niepełnosprawności. Asystent osoby niepełnosprawnej pracuje najczęściej z jedną osobą z niepełnosprawnością, zwykle w jej środowisku domowym i najbliższym otoczeniu. Aktywnie współpracuje z rodziną osoby niepełnosprawnej oraz różnymi instytucjami, przyczynia się do tworzenia warunków niezależnego życia osoby z niepełnosprawnością.

Kierunek trwa 1 rok .Zajęcia odbywają się w co drugi piątek,sobotę i niedzielę. 

Pod koniec II semestru zdajecie Państwo  egzamin organizowany przez OKE w Poznaniu z kwalifikacji: SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej  

 Gdzie można podjąć pracę :

 • ośrodki pomocy społecznej
 • dzienny dom pomocy społecznej
 • środowiskowy dom samopomocy
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • indywidualna opieka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej  

Zapraszamy do składania podań on-line  albo osobiście w szkole 

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo szkoły średniej w oryginale bez matury
 • 2 zdjęcia
 • podanie (druk można wypełnić na miejscu w szkole lub pobrać ze strony szkoły podanie
 • ksero dowodu osobistego na miejscu