WITAJ! NA STRONIE PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REKRUTACJA 2021

Trwa nabór na wrzesień  2021

do klasy 7 albo 8 

serdecznie zapraszamy     

U nas skończysz szkołę i pójdziesz dalej ...tam gdzie będziesz chciał...

Przyjazna kadra pedagogiczna otwierająca umysł i chęci ...  

więcej w zakładce KIERUNKI 

podziel się informacją i podaj to dalej  ....

Zapraszamy do zapisu on- line lub w sekretariacie  

Prosimy o wypełnienie lub złożenie na miejscu następujących dokumentów:

do 7 klasy szkoły podstawowej przyjmujemy osobę, która ma:

 • świadectwo ukończenia klasy 6 szkoły podstawowej albo
 • nieukończenie 7 klasy obecnej albo  ,,starej"  7 klasy 8-letniej szkoły podstawowej 

do 8 klasy szkoły podstawowej przyjmujemy osobę , która ma:

 • ukończoną 7 klasę szkoły podstawowej
 • nieukończoną obecną  8 klasę albo starą  8 klasę szkoły podstawowej 

Drodzy Słuchacze

życzymy Wam powodzenia na egzaminie 

Jako dyrektor szkoły dziękuje Wam ,że prezentowaliście się elegancko i dojrzale 

załączam informacje o procedurach – egzamin ósmoklasisty  2021

W pierwszym dniu egzaminu spotykamy się w szkole  08.15

Informacja dla zdającego o tym w której sali pisze egzamin będzie wywieszona przed wejściem do szkoły. 

Osoby piszące w sali nr 3 wchodzą do szkoły wejściem głównym.

Proszę wziąść obowiązkowo  legitymację szkolną i czarny długopis .

Dodatkowo można mieć wodę   

 1. Informacje ogólne
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa/ zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły/ bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin , jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama  jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Rodzic, prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły , z wyjątkiem sytuacji , kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.
 6. Na egzaminie każdy dający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych - linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą/ mała , niegazowana 0,5 /

 

 1. Środki bezpieczeństwa osobistego
 2. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej , zdający zachowują odpowiedni odstęp/ co najmniej 1,5 metra/ oraz mają zakryte usta i nos.
 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem /maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem , przyłbicą- w szczególności w przypadku osób , które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką / Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sal egzaminacyjnych  po zajęciu miejsca przez zdających . Podczas wpuszczania słuchaczy do sali egzaminacyjnej, członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości/ konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metra odstępu/
 4. Zdający ma obowiązek zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej / w trakcie egzaminu/ zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos kiedy: podchodzi do niego nauczyciel aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 5. Zdający , który ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takim przypadku minimalny odstęp jaki musi być zachowany między zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego wynosi 2 m.
 6. W przypadku egzaminu  z matematyki dozwolone jest korzystanie przez zdających  z linijki .Każdy zdajacy przynosi swoją linijkę.  
 7. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną po zakończeniu egzaminu. Wrażeniami po egzaminie najlepiej jest podzielić się po powrocie do domu  np. telefonicznie  a nie w grupie przed budynkiem szkoły.
 8. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisując się w wykazie zdających korzystając z własnego czarnego długopisu albo pióra.

Zamieszczam harmonogram egzaminów egzaminów ósmoklasisty -Egzamin obowiązkowy !! 

08.15- przyjście do szkoły  

 

 data   godzina rozpoczęcia  przedmiotczas  czas trwania egzaminu
  25.05.2021r.  (wtorek)

09.00 - egzamin sala nr 3

 język polski     120 min.
  26.05.2021r. ( środa ) 09.00 - egzamin  sala nr 3 matematyka    100 min.
  27.05.2021r. ( czwartek) 09.00 - egzamin  sala nr 3 język angielski      90 min.